DISCLAIMER

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Xavirous BV met maatschappelijke zetel te Koksijde, Gaupinlaan 35A, met ondernemingsnummer BE 0728 676 965, hierna genoemd ‘ESPERO’

Verklaart het volgende: 

Deze webshop maakt deel uit van de website www.espero-oostduinkerke.be

1.     Definities

Voor een goed begrip van dit privacybeleid hebben volgende begrippen de volgende betekenis:

1.1   AVG:

Verordening nr 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR genoemd.

1.2   Persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon zoals naam, voornaam, e-mailadres, locatiegegevens, een online identificator of 1 of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

1.3   Betrokkene:

De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.4   Toestemming van de betrokkenen:

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

1.5   Verwerker:

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

1.6   Verwerking:

Een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorsturen, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegeven.

1.7   Verwerkingsverantwoordelijke:

Een natuurlijk of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.8   Datalek:

Elke inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies de wijziging of de ongeoorloofde versterking van de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

1.9 Herroepingsrecht

De producten bij Espero Oostduinkerke hebben een beperkte houdbaarheid en vallen niet onder het herroepingsrecht.

1.10 Leveringstermijn en afhaalmogelijkheden

www.espero-oostduinkerke.be/webshop werkt enkel op afhaling op de voorziene afhaalmomenten geafficheerd aan de winkel. 

De gekochte goederen moeten worden opgehaald aan de pick-up zone van ESPERO - Leopold II Laan 223, 8670 KOKSIJDE op uw gekozen afhaalmoment tussen tussen 7u - 12u, minimaal 13u na uw bestelling op de geopende dagen van de winkel. Er worden geen bestellingen meer aanvaard na 18u voor de daaropvolgende dag.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
 

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

AUTEURSRECHTEN

Niets uit www.espero-oostduinkerke.be, zelfs gedeeltelijk, mag gereproduceerd worden, vertaald of aangepast, onder enige vorm dan ook. Hierin begrepen fotokopie, microfilm, digitale drager, bandopname of plaat of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van www.espero-oostduinkerke.be.

 

Het privacybeleid van Xavirous BV werd laatst gewijzigd op 22/06/2020